Archiwum wiadomości

12.01
Skorzystaj z nowej „abolicji podatkowej” dla zaległości podatkowych powstałych do końca 2015
Od początku roku obowiązują nowe przepisy w zakresie odsetek za zwłokę w płatności zaległości podatkowych. Dotychczasowe regulacje przewidywały dwa rodzaje stawki odsetek za zwłokę: stawkę podstawową i stawkę obniżoną, w wysokości 75% stawki podstawowej. Od nowego roku Ordynacja podatkowa określa tr...

czytaj więcej

03.12
Opcje walutowe a VAT
Chcielibyśmy zwrócić uwagę na wydany niedawno wyrok NSA (I FSK 1217/14) w sprawie opodatkowania VAT transakcji dotyczących opcji walutowych. NSA uznał w nim, wbrew jednemu z wcześniej wydanych orzeczeń, że podmiot, który zawiera z bankiem transakcje dotyczące opcji walutowych, powinien być w zwi...

czytaj więcej

02.12
Zatory płatnicze – powrót do dawnych rozwiązań w zakresie KUP
Z dniem 1 stycznia 2016 r. uchyleniu ulegną przepisy ustaw o podatkach dochodowych w zakresie tzw. zatorów płatniczych. Obowiązujące do końca 2015 r. przepisy przewidują, że, co do zasady, w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury, która nie ...

czytaj więcej

28.09
Członek zarządu bez wynagrodzenia - zmiana podejścia organów podatkowych
Organy podatkowe, badając rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, zwracają często uwagę na kwestię wynagradzania członków zarządów polskich spółek kapitałowych. W przypadku, gdy członkowie zarządu nie są wynagradzani przez spółkę (ani bezpośrednio an...

czytaj więcej

11.06
Auto służbowe można wynająć pracownikowi za kwotę ustawowego ryczałtu - przyznaje fiskus
W uzyskanej przez nas interpretacji indywidualnej fiskus potwierdził, że w przypadku wynajęcia przez pracodawcę pracownikowi auta służbowego za kwotę równą ryczałtowi określonemu w ustawie o PIT (250 lub 400 PLN miesięcznie), taka wysokość czynszu nie będzie kwestionowana. Jeśli dodamy do tego pog...

czytaj więcej

10.06
Koszty przy sprzedaży wierzytelności
W prowadzonej przez naszą Kancelarię sprawie, WSA w Gdańsku wydał bardzo korzystny dla podatników wyrok dotyczący rozpoznawania kosztów uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży wierzytelności. Sąd uznał, że kosztem tym jest wartość nominalna zbywanej wierzytelności i to niezależnie od ...

czytaj więcej

25.05
Koszty używania aut firmowych
W wydanej niedawno interpretacji indywidualnej Izba Skarbowa w Bydgoszczy uznała, że koszty związane z używaniem auta firmowego (amortyzacja, raty leansingowe, naprawy, przeglądy) są w całości kosztami uzyskania przychodu także wówczas, gdy auto takie jest udostępniane pracownikowi do użytku...

czytaj więcej

22.05
Parkowanie pod domem nie pozbawia prawa do odliczenia VAT
Zapadł kolejny wyrok WSA, w którym sąd uznał, że zezwolenie pracownikom na parkowanie służbowych aut w miejscu ich zamieszkania, przy jednoczesnym wyłączeniu prywatnego użytku tych aut, nie pozbawia firmy prawa do 100% odliczenia VAT. Sąd uznał, że jeśli taki sposób parkowania samochod&o...

czytaj więcej

21.05
Rozliczenie VAT przy nabyciu telefonów, tabletów i komputerów przenośnych
Od 1 lipca 2015 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o VAT, nakładające obowiązek rozliczenia VAT należnego od nabycia telefonów, tabletów i komputerów przenośnych na nabywcę (w ramach tzw. odwrotnego obciążenia). Mechanizm ten będzie miał zastosowanie do transakcji nabycia tego rodzaju...

czytaj więcej

29.04
Odliczenie VAT od najmu miejsca parkingowego
Zgodnie z ustawą o VAT, podatek naliczony związany z użytkowaniem samochodów nie służących wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej, podlega odliczeniu tylko w 50%. Fiskus uznaje, że wydatkami, które podlegają takim ograniczeniom są także na przykład opłaty z tytułu wynajmu mie...

czytaj więcej

15.04
Korekta kosztów - kolejny korzystny wyrok NSA
Pisaliśmy niedawno o korzystnym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. II FSK 221/13) w którym sąd ten orzekł, że sprzeczne z prawem i zasadą praworządności jest domaganie się od podatnika przeprowadzenia wstecznej korekty kosztów uzyskania przychodów, gdy zdarzenie, które ...

czytaj więcej

18.03
Do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wystarczy udokumentowanie nieściągalności jednej z
Wierzytelności, z których płatnością zalega kontrahent, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem, iż wcześniej ich wartość została zarachowana jako przychody należne oraz ich nieściągalność została udokumentowana w sposób uregulowany w ustawie o C...

czytaj więcej

11.03
Nie można wymagać wstecznej korekty kosztów - orzekł NSA
Naczelny Sąd Administracyjny w niedawnym wyroku (sygn. II FSK 221/13) orzekł, że sprzeczne z prawem i zasadą praworządności jest domaganie się od podatnika przeprowadzenia wstecznej korekty kosztów uzyskania przychodów, gdy zdarzenie, które wymusza taką korektę, nastąpiło po prawidłowym...

czytaj więcej

27.02
Nie unikniemy oskładkowania ryczałtu za korzystanie z samochodu służbowego w celach prywatnych
W jednym z naszych wcześniejszych alertów informowaliśmy o potencjalnym ryzyku związanym z oskładkowaniem ryczałtów samochodowych. Dzisiaj jesteśmy już w posiadaniu oficjalnego stanowiska ZUS w Gdańsku (interpretacja z dnia 5 lutego 2015 r. nr DI/100000/43/76/2015). Niestety, nasze przypuszczenia,...

czytaj więcej

19.02
Warto przejrzeć zawarte umowy kredytu…
Umowa kredytu mieszkaniowego, której treść lub załączniki przewidują obowiązkowe ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, może zawierać tzw. niedozwolone klauzule umowne. Takich niedozwolonych postanowień dopatrzył się Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, któremu Sąd Okr...

czytaj więcej

13.02
NSA wyda uchwałę w sprawie VAT od odszkodowań za wywłaszczenie
Naczelny Sąd Administracyjny (w składzie 7 sędziów) ma ponownie zająć się sprawą opodatkowania VAT odszkodowań wypłacanych z tytułu wywłaszczenia nieruchomości. Dotychczasowa praktyka w tej kwestii powoduje ewidentne pokrzywdzenie właścicieli, którzy nie dość, że pozbawiani są wła...

czytaj więcej

28.01
Korzystny wyrok w sprawie odliczenia 100% VAT związanego z samochodami
W dniu 20 stycznia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał korzystny dla podatników wyrok (sygn. I SA/Kr 1834/14) dotyczący odliczania VAT od wydatków związanych z samochodem osobowym. We wniosku o interpretację spółka zadała pytanie, czy może odliczać 100% VAT od z...

czytaj więcej

22.01
Wycieczka organizowana przez pracodawcę a składki ZUS
16 grudnia 2014 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie (dalej ZUS) zajął się kwestią wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe przychodu, uzyskanego przez pracowników, będących uczestnikami zorganizowanej przez pracodawcę wycieczki. Stanowisko wnios...

czytaj więcej

16.01
Znowu ryczałty samochodowe
W sprawie ryczałtowego opodatkowania prywatnego użytku aut służbowych Ministerstwo Finansów tworzy kolejne problemy. Niedawno stwierdziło, że ryczałt nie obejmuje paliwa a teraz uznało, że zasady ustalania przychodu z tytułu używania auta nie dotyczą osób, które nie są pracownikami. Fi...

czytaj więcej

22.12
Odsetki od nadpłaty
16 grudnia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wydał ważny wyrok w kwestii odsetek (oprocentowania), jakich podatnik może żądać od organu podatkowego w przypadku, gdy zapłacił podatek wynikający z decyzji, która została następnie uchylona. Otóż z przepisów Ordynacji podat...

czytaj więcej

05.12
Ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego - problemy się nie kończą
Wprowadzenie ryczałtowego opodatkowania prywatnego użytku samochodów służbowych zdawało się kończyć problemy firm z obliczaniem podatku z tego tytułu. Radość okazuje się jednak przedwczesna, gdyż Ministerstwo Finansów, odpowiadając na pytanie "Rzeczpospolitej", nieoczekiwanie stwierdziło, ...

czytaj więcej

02.12
VAT od świadczeń związanych z wcześniejszym zakończeniem najmu
Kwoty zapłacone wynajmującemu z tytułu wcześniejszego zakończenia umowy najmu zawartej na czas określony nie stanowią odszkodowania – tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 17 października 2014 r. (sygn. III SA/Wa 1230/14). Wyrok został wydany na kanwie następuj...

czytaj więcej

21.11
Oskładkowanie umów zleceń od 2016 r.
Parlament uchwalił zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń spoełcznych, które istotnie modyfikują zasady opłacania składek od umów zleceń zawartych z wieloma podmiotami. Zmiany, poza oczywistym podwyższeniem kosztów pracy, zwiększą także ryzyko prowadzenia działalności, w kt&oacut...

czytaj więcej

05.11
Pakiety medyczne i inne świadczenia pracownicze – problem z VAT
Po optymistycznym akcencie jakim był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, dotyczący nieodpłatnych świadczeń dla pracowników, przyszedł czas na niekorzystne dla podatników działania fiskusa. Minister Finansów pismem z dnia 18 września 2014 r. nr PT8/033/86/539/PSG/14/RD84700 zmienił na niekorz...

czytaj więcej

04.11
Nieodliczalny VAT związany z samochodami może jednak nie być kosztem
Jeśli nie zdecydujemy się na odliczenie całości podatku naliczonego związanego z samochodami, wówczas nieodliczoną część podatku możemy zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodu. Warunkiem dokonania takiej kwalifikacji tego wydatku jest to, aby samochody służyły do prowadzenia działalno...

czytaj więcej

24.10
Opodatkowanie prywatnego użytku samochodów - nareszcie
Sejm uchwalił zmiany w ustawie o PIT, które powinny ucywilizować zasady opodatkowania dochodów z tytułu użytkowania samochodów służbowych dla celów prywatnych. Zgodnie z nowymi przepisami wartość uzyskiwanego w ten sposób dochodu została ustalona w sposób ryczałt...

czytaj więcej

23.10
Karty paliwowe - ciąg dalszy
W lipcu tego roku pisaliśmy o wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. I FSK 803/13), który wprowadził niepokój wśród podatników w związku z zakwestionowaniem przez Sąd prawa do odliczenia VAT od paliwa zakupionego za pomocą kart paliwowych. W wyroku tym sąd uznał, że w...

czytaj więcej

10.10
Koszty sądowe nie są wliczane do kosztów inwestycji
W wydanej kilka dni temu interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy potwierdził, że koszty sądowe związane z dochodzeniem roszczeń od wykonawców inwestycji prowadzonej przez podatnika nie są zaliczane do wartości początkowej środków trwałych. Oznacza, że są to koszty...

czytaj więcej

08.10
Termin na wydanie interpretacji - orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego
Dnia 25 września 2014 r. Trybunał Konstytucyjny, na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, ostatecznie rozstrzygnął, że wynikający z przepisu art. 14o § 1 Ordynacji podatkowej trzymiesięczny termin na wydanie interpretacji podatkowej jest terminem, w ciągu którego organ podatkowy powinien jedynie wyd...

czytaj więcej

25.09
Możliwość zwrotu zaliczki na podatek dochodowy uiszczonej przez wspólników spółek przekształ
W dniu 8.08.2014 r. zapadł korzystny dla podatników wyrok NSA (sygn. II FSK 3890/13). Wyrok ten zainteresować może osoby, które były wspólnikami spółek osobowych przekształconych następnie w SKA. Sąd stwierdził, że wspólnik spółki osobowej nie ma obowiązku zapłaty...

czytaj więcej

23.09
Powtarzalna działalność przeszkodą dla otrzymania interpretacji indywidualnej ?
Z zeszłotygodniowego wyroku WSA w Gdańsku zdaje się wynikać teza, iż podatnik, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje powtarzalnych czynności, nie może uzyskać indywidualnej interpretacji podatkowej dotyczącej takich czynności, jeśli jednocześnie prowadzona jest wobec niego k...

czytaj więcej

19.09
Rozliczenie wydatków na prace rozwojowe
We wczorajszych wyrokach (sygn. akt II FSK 2069/12 i 2070/12) Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że możliwość rozliczenia w kosztach podatkowych wydatków na prace rozwojowe nie jest uzależniona od powstania wartości materialnej. Taki wymóg dotyczy tylko sytuacji, gdy wydatki takie rozliczam...

czytaj więcej

16.09
Uproszczona sprawozdawczość dla mikro przedsiębiorców
Dnia 5 wrześnie 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o rachunkowości, któ®a stanowi implementację przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych (...). Nowelizacja ma na celu przede wszystkim zmniejszenie k...

czytaj więcej

12.09
Dochodzenie podatku na drodze procesu cywilnego
Wczoraj Sąd Najwyższy wydał postanowienie (sygn. III CZP 64/14), w którym uznał, że organy podatkowe mogą dochodzić od podatnika zwrotu niesłusznie zwróconej im nadpłaty podatku na drodze powództwa cywilnego. Oznacza to, że pomimo przedawnienia zobowiązania na gruncie Ordynacji podatkowe...

czytaj więcej

11.09
Rozszerzenie obowiązku stosowania kas fiskalnych od 2015 r.
Planowane przez Ministerstwo Finansów zmiany w rozporządzeniu dotyczącym obowiązku stosowania kas fiskalnych mogą rozszerzyć ten obowiązek na transakcje, które w istocie nie są normalną sprzedażą. Projekt zmian przewiduje bowiem, że przy pomocy kas rejestrowane musiałyby być także operacje p...

czytaj więcej

09.09
Odliczenie VAT przez gminę
Naczelny Sąd Administracyjny w wydanym niedawno wyroku (I FSK 938/14) potwierdził, że gmina ma prawo do odliczenia VAT od nakładów inwestycyjnych poniesionych na infrastrukturę, która jest następnie wykorzystywana do działalności opodatkowanej przez jej zakład budżetowy....

czytaj więcej

05.09
Bonus a faktura VAT
Zagadnienie dokumentowania i fakturowania premii od wartości zakupów przez lata budziło kontrowersje. W 2012 r. NSA wydał uchwałę, w której uznał, że wypłata kontrahentowi bonusu z tytułu osiągnięcia określonej wielkości sprzedaży lub terminowego opłacania należności jest zmniejszeniem pi...

czytaj więcej

03.09
Kontrolowane spółki zagraniczne (CFC) - zwalczanie transferu dochodów
Sejm uchwalił nowelizacje ustaw o podatkach dochodowych, wprowadzające przepisy o opodatkowaniu kontrolowanych spółek zagranicznych (ang. Controlled Foreign Corporation - CFC). Podstawowym celem wprowadzanych zmian ma być ograniczanie transferowania dochodów polskich podatników do krajów...

czytaj więcej

02.09
Zmiana strony umowy a faktura zaliczkowa
NSA w wyrokach z dnia 29 sierpnia 2014 r. zasadnie rozstrzygnął, iż zmiana strony umowy, która wpłaciła zaliczkę udokumentowaną fakturą, nie powoduje konieczności korygowania tej faktury, jeśli wpłacający nie otrzymał zwrotu zaliczki od kontrahenta, któremu ją zapłacił (lecz np. od osoby t...

czytaj więcej

01.09
Programy lojalnościowe a VAT
Funkcjonujący przez wiele lat schemat, polegający na wykorzystywaniu agencji reklamowej do nieodpłatnego przekazywania klientom różnego rodzaju nagród, przy jednoczesnym odliczaniu całości podatku naliczonego z faktur wystawianych przez agencję (zawierających także koszt nabycia nagród), o...

czytaj więcej

ZAUFALI NAM